The hero's success is now! | Yuusha no Katsuyaku wa Korekarada!